Pronájem pozemku pod garáží ve vlastnictví třetích osob

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Pronájem pozemku pod garáží ve vlastnictví třetích osob

 2. Základní informace k životní situaci

  Pronájem (části) pozemku pod garáží ve vlastnictví třetí osoby (třetích osob).

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  • fyzická osoba způsobilá právně jednat nebo její zástupce na základě úředně ověřené plné moci
  • právnická osoba (statutární orgán, jednatel, společník) nebo její zástupce na základě úředně ověřené plné moci
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou je ústní nebo písemné sdělení o změně vlastníka garáže, případně podání písemné žádosti.

  Žádost bude předložena k projednání radě městského obvodu, která rozhodne vyhlásit záměr obvodu pozemek (část pozemku) pronajmout. Po rozhodnutí rady městského obvodu je nutno tento záměr zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce městského obvodu (dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění) a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Následně bude radě městského obvodu předložen návrh na uzavření konkrétní nájemní smlouvy a v případě, kdy žadatel již pozemek nebo část pozemku užívá, také dohody o úhradě za bezesmluvní užívání.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Ústním nebo písemným sdělením o změně vlastníka garáže, případně podáním písemné žádosti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava – Mariánské Hory, budova B, 1. patro, odbor majetkový, kancelář č. 108. Schůzky jsou možné v úřední dny, jiné dny po předchozí domluvě.

  Kontaktní osoba:

  Ing. Renata Kozelská
  referent majetkové agendy
  +420599459297 108 / Ostrava , Přemyslovců 65
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Údaje o žadateli: jméno, příjmení, datum narození, bydliště (doručovací adresa), tel. kontakt, popř. e-mail a údaje o pozemku, na kterém je příslušná garáž postavena (parcelní číslo a katastrální území). V případě zastupování žadatele pověřenou osobou plnou moc v originále nebo ověřené kopii.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o pronájem pozemku pod garáží - formulář ke stažení zde – není nutno, postačuje ústní sdělení o změně vlastníka garáže.

  Žádost o vrácení přeplatku na nájemném (např. při změně vlastníka garáže v průběhu kalendářního roku, když již bylo nájemné na daný rok zaplaceno) - formulář ke stažení zde.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky nejsou vyžadovány. Nájemné je stanoveno v souladu s rozhodnutím Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky č. usnesení 2279/RMOb-MH/1418/67 ze dne 02.10.2017 a činí 40 Kč/m2/rok.

  Nájemné za daný kalendářní rok je splatné vždy do 30.11. Platby lze provést osobně na odboru majetkovém nebo pokladně ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky, taktéž převodem na bankovní účet městského obvodu, č. ú. 19-1649321399/0800, variabilní symbol nájemce je uveden v uzavřené nájemní smlouvě. 

   

   

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Zákonné lhůty nejsou stanoveny, doba vyřízení žádosti je obvykle cca 2 měsíce.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Oznamovací povinnost dle uzavřené nájemní smlouvy.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  K podání žádosti lze využít elektronickou poštu nebo datovou schránku městského obvodu.

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí spadá do kompetence rady městského obvodu.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Uplatňují se smluvní sankce sjednané v uzavřených nájemních smlouvách.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  21.11.2022

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno