Formuláře

Formuláře Životní situace
Dotazník k uzavření manželství 2022 Uzavření manželství - církevní sňatek
Dotazník k uzavření manželství 2022 Uzavření manželství - občanský sňatek
Formulář žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Hlášení ukončení chovu psa, hlášení změn - FO Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů
Hlášení ukončení chovu psa, hlášení změn - PO Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů
Odhlášení k místnímu poplatku ze psů Místní poplatek ze psů
Ohlášení k místnímu poplatku ze psů Místní poplatek ze psů
Ohlášení místního poplatku 2022 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (VP)
Ohlášení odstranění stavby Umísťování staveb, povolování staveb, stavebních úprav, užívání staveb, odstraňování staveb
Ohlášení stavby Umísťování staveb, povolování staveb, stavebních úprav, užívání staveb, odstraňování staveb
oznámení o shromáždění nové 2021 Shromažďování občanů
Oznámení přechodu nájmu bytu Následky smrti nájemce (přechod nájmu obecního bytu)
Oznámení stavebniho záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Umísťování staveb, povolování staveb, stavebních úprav, užívání staveb, odstraňování staveb
Oznámení vlastníkovi komunikace Povolení zvláštního užívání místní komunikace - stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, parkovací stání pro ZTP
Oznámení záměru Umísťování staveb, povolování staveb, stavebních úprav, užívání staveb, odstraňování staveb
Oznámení změny v užívání stavby Umísťování staveb, povolování staveb, stavebních úprav, užívání staveb, odstraňování staveb
Potvrzení o přihlášení do evidence chovatelů psů - FO Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů
Potvrzení o přihlášení do evidence chovatelů psů - PO Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů
Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti Parkovací karty
Povolení připojení sjezdu Připojení komunikace nebo sousední nemovitosti na místní komunikaci
Přihláška do evidence chovatelů psů - fyzické osoby Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů
Přihláška do evidence chovatelů psů - PO Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů
Příloha k dotazníku o uzavření manželství Uzavření manželství - církevní sňatek
Příloha k dotazníku o uzavření manželství Uzavření manželství - občanský sňatek
Souhlas nájemníků - relaxační zóna Pronájem pozemku nebo části pozemku za účelem zřízení relaxační zóny nebo pro jiné účely (týká se užívání pozemků, jehož účelem není podnikání a vyvíjení jiné ekonomické činnosti)
Společné oznámení záměru Umísťování staveb, povolování staveb, stavebních úprav, užívání staveb, odstraňování staveb
Stanovení úpravy dopravního značení Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
vzdání se práva odvolání Umísťování staveb, povolování staveb, stavebních úprav, užívání staveb, odstraňování staveb
Žádost o kácení Povolování kácení dřevin
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel
Žádost o povolení kácení - žádost o závazné stanovisko Povolování kácení dřevin
Žádost o povolení předčasného užívání stavby Povolování staveb místních a veřejně přístupných účelových komunikací
Žádost o povolení předčasného užívání stavby Umísťování staveb, povolování staveb, stavebních úprav, užívání staveb, odstraňování staveb
Žádost o povolení umístění prodejního stánku, předzahrádky Povolení zvláštního užívání místní komunikace - reklama, prodej, služby
Žádost o povolení umístění reklamy Povolení zvláštního užívání místní komunikace - reklama, prodej, služby
Žádost o povolení umístění vedení do komunikace Povolení zvláštního užívání místní komunikace - stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, parkovací stání pro ZTP
Žádost o povolení uzavírky provozu na komunikaci Povolení uzavírky místní komunikace
Žádost o povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu Uzavření manželství - občanský sňatek
Žádost o povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě Uzavření manželství - občanský sňatek
Žádost o povolení zvláštního užívání - stavební práce Povolení zvláštního užívání místní komunikace - stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, parkovací stání pro ZTP
Žádost o prodej nemovitosti Prodej nemovitého majetku z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky do vlastnictví třetích osob
Žádost o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou
Žádost o pronájem části pozemku za účelem zřízení a užívání relaxační zóny Pronájem pozemku nebo části pozemku za účelem zřízení relaxační zóny nebo pro jiné účely (týká se užívání pozemků, jehož účelem není podnikání a vyvíjení jiné ekonomické činnosti)
Žádost o pronájem hrobového místa na pohřebišti v Ostravě - Mariánských Horách Pronájem hrobových míst na pohřebišti v Ostravě - Mariánských Horách
Žádost o pronájem pozemku pod garáží Pronájem pozemku pod garáží ve vlastnictví třetích osob
Žádost o pronájem pozemku/ů - obecná Pronájem pozemku nebo části pozemku za účelem zřízení relaxační zóny nebo pro jiné účely (týká se užívání pozemků, jehož účelem není podnikání a vyvíjení jiné ekonomické činnosti)
Žádost o pronájem - umístění reklamního zařízení Umístění reklamního zařízení na nemovitý majetek svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Žádost o schválení podnájmu v bytě Schválení podnájmu v obecním bytě
Žádost o schválení výměny bytů Výměna bytů
Žádost o stanovisko vlastníka komunikace Povolení zvláštního užívání místní komunikace - stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, parkovací stání pro ZTP
Žádost o stanovisko vlastníka komunikace Vyjádření k umístění stavby - z hlediska dopravy
Žádost o stavební povolení Povolování staveb místních a veřejně přístupných účelových komunikací
Žádost o stavební povolení Umísťování staveb, povolování staveb, stavebních úprav, užívání staveb, odstraňování staveb
Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění
Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psů Místní poplatek ze psů
Žádost o vrácení přeplatku na nájemném (u pozemků) Pronájem pozemku pod garáží ve vlastnictví třetích osob
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Povolování staveb místních a veřejně přístupných účelových komunikací
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Umísťování staveb, povolování staveb, stavebních úprav, užívání staveb, odstraňování staveb
Žádost o vydání matričního dokladu Vydávání druhopisů matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list
Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku Uzavření manželství - církevní sňatek
Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku Uzavření manželství - občanský sňatek
Žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti Vystavení potvrzení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Ostrava, Městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Umísťování staveb, povolování staveb, stavebních úprav, užívání staveb, odstraňování staveb
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Umísťování staveb, povolování staveb, stavebních úprav, užívání staveb, odstraňování staveb
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Umísťování staveb, povolování staveb, stavebních úprav, užívání staveb, odstraňování staveb
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Umísťování staveb, povolování staveb, stavebních úprav, užívání staveb, odstraňování staveb
Žádost o vydání společného povolení Umísťování staveb, povolování staveb, stavebních úprav, užívání staveb, odstraňování staveb
Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (sňatek v cizině) Uzavření manželství - občanský sňatek
Žádost o vyhrazené parkovací místo Povolení zvláštního užívání místní komunikace - stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, parkovací stání pro ZTP
Žádost o změnu stavby před dokončením Povolování staveb místních a veřejně přístupných účelových komunikací
Žádost o změnu stavby před dokončením - prodloužení lhůty k dokončení stavby Umísťování staveb, povolování staveb, stavebních úprav, užívání staveb, odstraňování staveb
Žádost o změnu stavby před dokončením Umísťování staveb, povolování staveb, stavebních úprav, užívání staveb, odstraňování staveb
Žádost o zprostředkování kontaktu Zprostředkování kontaktu