Volby do zastupitelstev krajů - informace pro voliče

26/8 2020

  

 

1.     Informace pro voliče

 Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech:

v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasování probíhá pouze na území České republiky, a to ve 13 krajích. Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz (viz. Hlasování na voličský průkaz). Na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky se uskuteční volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se v městském obvodě MHaH v tomto roce nekonají, uskuteční se až v roce 2022 spolu s volbami do zastupitelstev obcí.

 

Starosta zveřejní oznámení o době a místě konání voleb – viz příloha č. 1 tohoto textu a ve Zpravodaji městského obvodu.

 

Voličem je:

státní občan České republiky, který nejpozději 3. října 2020 dovrší věku 18 let;

a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

         

Prokázání totožnosti:

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. O přenosnou volební schránku je možné před dnem voleb požádat na tel. č. 599 459 278, 607 048 575, nebo zaslat písemnou žádost na úřad.

 

Hlasování na voličský průkaz

Na voličský průkaz může volič hlasovat i v jiném volebním okrsku, než do kterého náleží podle místa trvalého pobytu.

Ve volbách do zastupitelstev krajů může volič takto hlasovat jen ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

Kde lze o voličský průkaz žádat

U Úřadu městského obvodu Mariánské hory a Hulváky.

Co se uvádí v žádosti

Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu.

Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář, doporučený vzor je v příloze č. 2 tohoto textu.

Jak a do kdy lze žádost podat

 • Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 25. září 2020

- na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo

- v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

 • Osobně do 30. září 2020 do 16.00 hod; volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

Kdy voličský průkaz dostane

Zákon nevymezuje žádnou konkrétní lhůtu. Úřad voličský průkaz předá voliči osobně nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle.

Postup ve volební místnosti

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

 

Hlasovací lístky

Voliči obdrží nejpozději 3 dny přede dnem voleb do poštovní schránky hlasovací lístky v modré doručovací obálce. Zároveň v obálce obdrží informaci o způsobu hlasování a samostatnou informaci o tom, kde může volič hlasovat – adresu volební místnosti. Hlasovací lístky budou k dispozici rovněž na úřadě nebo ve volební místnosti.

Informace pro voliče v karanténě/izolaci z důvodu onemocnění covid-19 jsou uvedeny v příloze č. 6.


 2Informace pro okrskové volební komise:

 • Podle § 15 odst. 1 písm. c) volebního zákona starosta stanovil minimální počet členů okrskových volebních komisí. Viz příloha č. 3.
 • Podle § 15 odst. 1 písm. f) volebního zákona starosta stanovil počty a sídla volebních okrsků. Zveřejněno na úřední desce. Viz příloha č. 4.
 • Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, může delegovat do okrskových volebních komisí jednoho člena a jednoho náhradníka a to nejpozději do středy 2. září 2020 do 16.00 hodin.
 • Seznam delegovaných členů, popř. náhradníků musí být doručen starostovi městského obvodu.  Seznam musí obsahovat: Jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. doručovací adresu, elektronickou adresu, telefonní číslo, údaj, do které okrskové volební komise má být člen zařazen. Seznam musí obsahovat jméno, příjmení a podpis zmocněnce volební strany, popřípadě osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena.
 • První schůzka okrskových volebních komisí včetně povinného školení ČSÚ se uskuteční dne 8. září 2020 v Domě techniky na Mariánském náměstí č. 5. Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise a o proškolení členů okrskových volebních komisí bude zasláno delegovaným a jmenovaným zástupcům způsobem, který stanoví zákon.  Oznámení bude zároveň vyvěšeno na úřední desce úřadu. Oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce. Viz příloha č. 5.

 

3.    Kontaktní pracoviště pro volby:

Úřad Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 63/224, odbor vnitřní správy a školství, budova A

Mgr. Karin Třaskošová, vedoucí odboru, 1. poschodí, č. dveří 35a, mobil 725 831 302

Jana Langerová, komplexní volební agenda, 1. poschodí, č. dveří 35, mobil 607 048 575

Volební mail: volby@marianskehory.cz

Kontaktní pracoviště pro seznamy voličů a voličské průkazy:

Úřad Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 63/224, odbor vnitřní správy a školství,  budova A,  přízemí č. dveří 3, vstup přes hlavní vchod z ulice Václavská

Mgr. Alena Michelová, 599 459 213

Mail: michelova@marianskehory.cz

Přílohy:

  1. Oznámení starosty o místě a době konání voleb
  2. Vzor žádosti o vydání voličského průkazu
  3. Informace o minimálním počtu členů okrskových volebních komisí.
  4. Stanovení počtu a sídel volebních okrsků starostou
  5. Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí a oznámení o školení členů okrskových volebních komisí
  6. Informace pro voliče v karanténě/izolaci z důvodu onemocnění covid-19.
  7. Jak volit ve volbách do zastupitelstev krajů a 1/3 senátu 2020
  8. Telefonní spojení do volebních okrsků
  9. Rozhodnutí starosty o stanovení zvláštních prostor pro hlasování

Další informace jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra, adresa www.mvcr.cz/informační servis/volby