Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

31/08 2021

1.     Informace pro voliče

Volby se konají ve dvou dnech:

v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Právo volit

Má občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.

Hlasování

probíhá ve stálých volebních okrscích na území České republiky a ve zvláštních volebních okrscích u zastupitelských a konzulárních úřadů České republiky v zahraničí.

Hlasování na území České republiky

Na území České republiky může volič hlasovat ve volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Starosta zveřejní oznámení o době a místě konání voleb, které bude zveřejněno na těchto webových stránkách a ve Zpravodaji městského obvodu nejpozději do 23. září 2021.

V případě, že volič nemůže hlasovat ve svém volebním okrsku, může požádat o vydání voličského průkazu a pak může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Podrobnosti k voličským průkazům jsou uvedeny dále.

V případě, že volič nemůže hlasovat ve svém volebním okrsku z důvodu pobytu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ÚSP nebo v obdobném zařízení může požádat správu tohoto zařízení o zapsání do zvláštního seznamu voličů nebo může volit také na voličský průkaz.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. O přenosnou volební schránku je možné před dnem voleb požádat na tel. č. 599 459 234, 607 048 575, nebo zaslat písemnou žádost na úřad.

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, může úřad požádat o vydání voličského průkazu. Vzor žádosti je uveden v příloze tohoto textu.

Žádost lze podat:

  • Osobně do okamžiku uzavření seznamů voličů, to je do 6. 10. 2021 do 16.00 hodin.
  • V listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče doručené do 1.10.2021.
  • V elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky doručené nejpozději do 1.10.2021.

Úřad předá voličský průkaz voliči nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, to je 23.9.2021 a to buď voliči osobně, nebo mu ho zašle, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče.

Postup ve volební místnosti

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

Prokázání totožnosti:

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

Hlasovací lístky

Voliči obdrží nejpozději 3 dny přede dnem voleb do poštovní schránky hlasovací lístky v modré doručovací obálce. Zároveň v obálce obdrží informaci o způsobu hlasování a samostatnou informaci o tom, kde může volič hlasovat – adresu volební místnosti. Hlasovací lístky budou k dispozici rovněž na úřadě nebo ve volební místnosti.

Hlasování v zahraničí

Podrobnosti o možnostech a způsobu hlasování v zahraničí jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva vnitra – www.mvcr.cz/volby.

 

2.   Informace pro okrskové volební komise:

  • Podle § 14c odst. 1 písm. c) volebního zákona starosta stanovil minimální počet členů okrskových volebních komisí - viz příloha.
  • Podle § 14c odst. 1 písm. f) volebního zákona starosta stanovil počty a sídla volebních okrsků. Zveřejněno na úřední desce – dále viz příloha.
  • Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována, může delegovat do okrskových volebních komisí jednoho člena a jednoho náhradníka a to nejpozději do středy 8. září 2021 do 16.00 hodin.

Seznam delegovaných členů, popř. náhradníků musí být doručen starostovi městského obvodu, jednak osobně, nebo v listinné či elektronické podobě.  Seznam musí obsahovat: Jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. doručovací adresu, elektronickou adresu, telefonní číslo, údaj, do které okrskové volební komise má být člen zařazen, pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam musí obsahovat jméno, příjmení a podpis zmocněnce volební strany, popřípadě osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena.

  • První schůzka okrskových volebních komisí včetně povinného školení ČSÚ se uskuteční dne 16. září 2021 v Domě techniky na Mariánském náměstí č. 5. Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise a o proškolení členů okrskových volebních komisí bude zasláno delegovaným a jmenovaným zástupcům způsobem, který stanoví zákon. Oznámení bude zároveň vyvěšeno na úřední desce úřadu a na těchto webových stránkách. Oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce

3.   Kontaktní pracoviště pro volby:

Úřad Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 63/224, odbor vnitřní správy a školství, budova A

Mgr. Karin Třaskošová, vedoucí odboru, 1. poschodí, č. dveří 35, tel. č. 599 459 278, mobil 725 831 302

Jana Langerová, volební agenda, 1. poschodí, č. dveří 20, tel.č. 599 459 234, mobil 607 048 575

Volební mail: volby@marianskehory.cz

Kontaktní pracoviště pro seznamy voličů a voličské průkazy:

Úřad Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 63/224, odbor vnitřní správy a školství, budova A, přízemí č. dveří 3, vstup přes hlavní vchod z ulice Václavská

Mgr. Alena Michelová, 599 459 213

Mail: michelova@marianskehory.cz

Vlasta Klabačková, 599 459 206

Mail: klabackova@marianskehory.cz

 

Další informace jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra, adresa www.mvcr.cz/informační servis/volby.

 

Přílohy