Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Volby do zastupitelstev obcí

Poslední změna: Středa 05.09.2018 15:28 by Adamczyk Miroslav
Volby do zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a do zastupitelstva města Ostravy se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018.
 1. Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb., s datem rozeslání dne 31. května 2018, volby do zastupitelstev obcí. Za den vyhlášení voleb se považuje 31. května 2018. Volby se uskuteční ve dnech 5. a 6. 10. 2018.
 2. Právní předpisy upravující volby do zastupitelstev obcí:

  • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Zastupitelstvo městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky v souladu s § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovilo pro nové volební období zastupitelstva 2018 až 2022 počet členů zastupitelstva na 15.
 4. Úřad Mariánské Hory a Hulváky jako registrační úřad vydal rozhodnutí o registraci 9 volebním stranám. Rozhodnutí je vyvěšeno na úřední desce úřadu.
 5. Informace o delegování členů do okrskových volebních komisí:

  • Starostka stanovila minimální počet členů okrskových volebních komisí – příloha č. 1
  • Podle § 17 odst. 2 volebního zákona může každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována do Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky nebo do Zastupitelstva města Ostravy, delegovat do okrskových volebních komisí jednoho člena a jednoho náhradníka a to nejpozději do středy 5. září 2018 do 16.00 hodin. Dále viz příloha č. 2
  • Seznam delegovaných členů, popř. náhradníků musí být doručen starostce městského obvodu. Seznam musí obsahovat: Jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. doručovací adresu, podpis zmocněnce, popř. údaj, do které okrskové volební komise má být člen zařazen. Vzor seznamu – viz příloha č. 3
  První schůzka okrskových volebních komisí včetně školení se uskuteční dne 13. září 2018 v Domě techniky na Mariánském náměstí č. 5. Pozvánka bude zaslána na adresu delegovaných členů okrskových volebních komisí a zveřejněna na těchto webových stránkách.
  Pozvánka byla dne 4. září 2018 vyvěšena na úřední desce úřadu. Pozvánka se pokládá za doručenou dnem vyvěšení na úřední desce úřadu.
  Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí
 6. Informace voličům

  • Právo volit do zastupitelstva městského obvodu a zastupitelstva města má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. V den voleb musí být volič přihlášen k trvalému pobytu a je zapsán ve stálém seznamu voličů, který vede úřad městského obvodu Mariánské hory a Hulváky (dále jen „úřad").
  • Dále voličem může být občan jiného členského státu EU, který má na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt a který požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Bližší informace se tento občan dozví na úřadu městského obvodu – evidence obyvatel (tel.č. 599 459 206) + přílohy č. 4., č. 5., č. 6.
  • Voliči obdrží nejpozději 3 dny přede dnem voleb do poštovní schránky hlasovací lístky v modré doručovací obálce. V doručovací obálce bude 1 hlasovací lístek pro zastupitelstvo městského obvodu a 1 hlasovací lístek pro zastupitelstvo města. Zároveň v obálce obdrží informaci o způsobu hlasování a samostatnou informaci o tom, kde může volič hlasovat – adresu volební místnosti. Hlasovací lístky budou k dispozici rovněž na úřadě nebo ve volební místnosti.
  • Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas, možno také občanský průkaz s odstřiženým rohem a s potvrzením příslušného úřadu). Občané jiných států se prokazují průkazem o povolení pobytu.
  • Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.
  • Informaci o způsobu hlasování obdrží volič spolu s hlasovacími lístky. Hlasování na zastupitelských úřadech České republiky a hlasování na voličský průkaz není v těchto volbách možné.
  • Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. O přenosnou volební schránku je možné požádat na tel. č. 599 459 216, 607 048 595, nebo zaslat písemnou žádost na úřad – vzor je na webových stránkách úřadu – viz příloha č. 7
 7. Stanovení počtu a sídel volebních okrsků je zveřejněno na úřední desce – viz příloha č. 8

 8. Oznámení o době a místě konání voleb – viz zpravodaj městského obvodu a příloha č. 9
 9. Kontaktní pracoviště a zaměstnanci zařazeni do registračního úřadu:

  Úřad Mariánské Hory a Hulváky, ul.Přemyslovců 63/224, budova A, první poschodí.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »